สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 02/07/2012
แก้ไขล่าสุด 10/06/2014
ผู้เข้าชม 5,839,168
สินค้าทั้งหมด 513


หมวดหมู่สินค้า ( 513 )

แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ (220)
   แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ
   แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข
   แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (293)
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551 CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551
   สื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อการสอนสำเร็จรูป
   สาระภาษาไทย สาระภาษาไทย
   สาระวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์
   สาระคณิตศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์
   สาระภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศ
   สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   สาระศิลปะ สาระศิลปะ
   สาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   สาระประวัติศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   สื่ออนุบาล สื่ออนุบาล
   รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   สาระวิชาอาเซียนศึกษา สาระวิชาอาเซียนศึกษา

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

 
ปิด
 
  หมวดสินค้า ->แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->ราชการ ->แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

ดูรูปขนาดใหญ่
สินค้า : แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสสินค้า : 00112
อายุการใช้งาน : สินค้าใหม่
ราคา : 399 บาท

รายละเอียด :
1. “ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ........” หมายถึง ข้อใด

ก. การจัดทำแผน ข. การบริหารความเสี่ยง

ค. การจัดทำงบประมาณ ง. การควบคุมภายใน

ตอบ ง. การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร

2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คืออะไร

ก. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

ค. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง

ค. การจัดซื้อจัดจ้าง ง. การติดตามและประเมินผล

ตอบ ค. การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร

5) การติดตามและประเมินผล

4. องค์ประกอบข้อใด เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ

ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง

ค. กิจกรรมการควบคุม ง. การติดตามและประเมินผล

ตอบ ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป

5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายใน

ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ข. สภาพการแข่งขัน

ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร

ง. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

6. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายนอก

ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ข. นโยบายของผู้บริหาร

ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร

ง. การเปลี่ยนแปลงระบบงาน

7. “กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง” หมายถึงข้อใด

ก. การประเมินความเสี่ยง ข. กิจกรรมการควบคุม

ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล

8. การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานมีความสำคัญอย่างไร

ก. เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยง

ข. เพื่อจะได้หาทางแก้ไขความเสี่ยง

ค. เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ง. ถูกทุกข้อ

9. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงมีกี่ขั้นตอน

ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน

ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน

10. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ก. ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น

ข. ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ค. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ง. ถูกทุกข้อ

11. การควบคุมในลักษณะใดเป็นการควบคุมโดยที่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น

ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด

ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด

ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

12. การตรวจนับพัสดุประจำปี เป็นการควบคุมในลักษณะใด

ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด

ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด

ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ

ง. ไม่มีข้อถูก

13. เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการควบคุมทรัพย์สินตามข้อใด

ก. กำหนดสถานที่เก็บรักษา ข. การจัดทำทะเบียนคุม

ค. การตรวจนับอย่างเป็นระบบ ง. ถูกทุกข้อ

14. การควบคุมภายในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกงาน การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต

ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง

ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบเรื่องการควบคุมภายใน
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD สอนบัญชี ราคา 679 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875

  (update 26/09/2012)

หยิบใส่รถเข็น  ผู้ชม 1902

Share  


ส่งอีเมล์ถึงร้านค้า คลิกที่นี่

 
สินค้าแนะนำ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) 2556 ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กพ. (ภาค ก) 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
ดูรูปขนาดใหญ่
คู่มือเตรียมสอบ ติวสอบตำรวจสายจ่าดาบ 50 ปี 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ TOEIC
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก 56
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 (เลือกตำแหน่งที่สอบ)
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถิติวิเคราะห์ กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ป.ป.ส.2556 (เลือกตำแหน่ง)
ดูรูปขนาดใหญ่
หนังสือแนวข้อสอบงานสารบรรณ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตรปี 56 สายป้องกันปราบปราม
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.2
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ม.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2556
ดูรูปขนาดใหญ่