ร้านค้านี้มีความน่าเชื่อถือสูง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจร้านค้านี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่ามีบริการที่ดี[[[ ร้านค้านี้ได้ส่งเอกสารบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนแล้ว ]]] 
           
 

สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 18/04/2011
แก้ไขล่าสุด 19/06/2014
ผู้เข้าชม 15,615,615
สินค้าทั้งหมด 479


หมวดหมู่สินค้า ( 479 )

CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง (258)
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   CD-ROM อนุบาล CD-ROM อนุบาล
   CAI อนุบาล CAI อนุบาล
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  8  กลุ่มสาระ CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา
   CD-ROM หน้าที่พลเมือง CD-ROM หน้าที่พลเมือง

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (61)
   เสริมทักษะวิชาการ เสริมทักษะวิชาการ
   เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ (6)
   ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา

แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ (151)
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น
   แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข
   แนวข้อสอบกรมป่าไม้ แนวข้อสอบกรมป่าไม้

เสื้อโปโลและเข็มกลัด เสื้อโปโลและเข็มกลัด (3)
   เสื้อโปโลสีดำ เสื้อโปโลสีดำ
   เข็มกลัด เข็มกลัด

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

  หมวดสินค้า ->แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ ->แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ ->แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

ดูรูปขนาดใหญ่
สินค้า : แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร
รหัสสินค้า : 00982
อายุการใช้งาน : สินค้าใหม่
ราคา : 399 บาท

รายละเอียด :
1. การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เป็นอิสระแล้วนำความมากำหนดในการวางแผนเรียกว่าอะไร
ก. Brain Storming
ข. Delphi
ค. Planning
ง. Analysis
2. การกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้น ระยะยาว ในการจัดเก็บภาษีอากร
ก. การวางแผนภาษีอาการ ( Tax Planning)
ข. นโยบายภาษีอากร
ค. ปฏิบัติการภาษี
ง. นโยบายการปฏิการ
3. ถ้าคุณสอบบรรจุเป็นข้าราชการสรรพกรต้องมีบัตรประจำตัวเสียภาษีในระยะเวลาเท่าใด
ก. ภายใน 60 วัน นับตี่วันที่ทำงาน
ข. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้
ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำงาน
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันมีเงินได้
4. เด็กชายทักษิณได้รับเงินจากการชิงโชค 50,000 บาท และจับสลากได้ของเล่นเป็นจักรยานมูลค่า 10,000 บาท เด็กชายทักษิณต้องเสียภาษีหรือไม่เท่าใด
ก. เสียภาษีเฉพาะรางวัล เป็นเงินสด
ข. ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น
ค. เสียภาษีเงินได้เนื่องจากเป็นรายได้ตาม มาตรา 40(8)
ง. เสียภาษีจากเงินได้ 50,000 บาท และ 10,000 บาทโดยบิดาเป็นผู้ยื่นแทน
5. สามีมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ภรรยามีเงินได้จากค่านายหน้า และเงินปันผล มีวิธีอื่นแสดงภาษีอย่างไร
ก. ยื่นแยกระหว่าง สามีและภรรยา
ข. รวมกันยื่น
ค. แยกยื่นโดยนำเฉพาะรายได้จากค่านายหน้ามารวมกันสามี ภรรยา ยื่นส่วนที่เหลือ
ง. ร่วมกันยื่น หรือแยกยื่นก็ได้
6. บริษัทปลูกต้นยูคาลิปต์ ให้กับผู้รับซื้อทั่วไป คุณจะแนะนำให้เขาเสียภาษีโดยวิธีใด
ก. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
7. การตรวจสอบภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อแนะนำการเสียภาษีให้แก่ผู้ประเมินตนไม่ถูกต้อง
ข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี
ค. เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บภาษี
ง. เพื่อป้อมปราบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
8. กรมสรรพากรมีวิธีการค้นหาแหล่งภาษีใหม่ๆ จากแหล่งใด
ก. ทางหนังสือพิมพ์
ข. ทางสื่อโฆษณา
ค. ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรออกสำรวจ
9. หากไม่พอใจการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน สามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ใด
ก. ศาลอุทธรณ์
ข. คณะกรรมการการอุทธรณ์
ค. คณะกรรมการการร้องทุกข์
ง. อธิบดีกรมสรรพากร
10.กรมสรรพกรมีนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อใด
ก. นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วซื้อสินค้ากลับออกไปนอกประเทศจะได้คืนภาษี
ข. นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจะได้รับภาษี
ค. นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับคืนภาษี
ง. นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพกรใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบเก่า กรมสรรพากร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 1-2
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ราคา 679 บาท

  (update 30/10/2013)

หยิบใส่รถเข็น  ผู้ชม 1674

Share  


ส่งอีเมล์ถึงร้านค้า คลิกที่นี่

 
สินค้าแนะนำ

เข็มกลัดไว้อาลัย
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นสต.สายปราบปราม
ดูรูปขนาดใหญ่
เสื้อโปโลสีดำ ชาย
ดูรูปขนาดใหญ่
เสื้อโปโลสีดำ หญิง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2558
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจนายสิบชั้นประทวน ตชด
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างศิลป์ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่